Hey'di Proplan® HP, bulk

- Universal industriavretting med god flyt - Gir et plant underlag, spesielt egnet for liming av parkett og behandling med herdeplast. - Kan ligge ubehandlet som ferdig gulv for lettere industri - Raskt beleggbar, 1 døgn pr. cm - Høy overflatestyrke - For innendørs bruk

Produktbeskrivelse

Hey’di Proplan® HP er en sementbasert, fiberarmert, selvutjevnende avrettingsmasse for alle typer jobber. Hey’di Proplan® HP er en universaltype avretting som kan legges i tykkelser fra 10 mm til 50 mm. Hey’di Proplan® HP er fuktskadestabilt, kan belegges raskere enn vanlig normaltørkende avrettingsmasser og har en høy sluttfasthet (>35 MPa).

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 6 måneder fra produksjonsdato.

Hey’di Proplan® HP kan legges på alle stabile underlag innendørs før legging av belegg, parkett, flis, herdeplastbelegg eller annen filmdannende behandling. Hey’di Proplan® HP benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. Hey’di Proplan® HP kan legges både som flytende konstruksjon og med heft til underlaget. Ved evt. bruk på våtrom skal produktet beskyttes med membran. Hey’di Proplan® HP er også egnet som en lettere industrimasse som kan ligge ubehandlet.

Forarbeid - Underlag
Generelt anbefales det at underlaget nivelleres før utlegging av avrettingsmassen. Det anbefales å bruke nivåpinner for å markere riktig høyde. Dette gir et mer effektivt forbruk samtidig som evt. høy- og lavpunkter fanges opp. Overflaten må være fri for løse partikler, sementhud, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften. Underlaget bør om nødvendig bearbeides mekanisk med f.eks. blastring, fresing eller sliping. Svake og sviktende underlag må fjernes i sin helhet. Krav til underlagets strekkfasthet se teknisk data. Før legging støvsuges underlaget, og det tettes nøye for å unngå lekkasjer. Avgrens legge etapper med stengelist. Pass på å tette nøye rundt sluk og avløp slik at disse ikke tettes igjen ved sparkling. Sugende underlag som betong primes med Hey’di Pro Primer i forholdet 1 del Hey’di Pro Primer til 3 deler vann. For øvrige underlag følg anvisningene i produktdatabladet til Hey’di Pro Primer. Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av Hey’di Proplan®HP. Tar det mer enn 3-4 timer for primeren å tørke og danne en film kan det være risiko for dårlig uttørking. Temperatur i luft og underlag skal være mellom +10 °C og + 25 °C både under priming og under legging av avrettingen. Vær oppmerksom på at underlaget er tilstrekkelig tørt i hele tverrsnittet, fortrinnsvis under 85% RF, og at det ikke er mulighet for oppadstigende fukt. Det er nødvendig med litt ventilasjon og et visst luftombytte på arbeidsstedet, men vinduer og andre åpninger bør være tilstrekkelig dekket igjen før, under og etter sparkling for å unngå trekk og direkte sollys. Sekker bør være romtemperert før utlegging. Sterkt nedkjølt materiale medfører en risiko for at produktets plastiserende stoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen. Dette kan medføre at massen får dårligere flyt en angitte flytverdier. Det skal uansett ikke tilsettes mer vann enn maks vannmengde. For høy temperatur i massen kan medføre en kortere bearbeidingstid og for rask størkning. Ved flytende konstruksjoner anbefales det at plastfolie og fiberduk brukes som glidesjikt, med minimum 20 cm overlapp, og at kantlist monteres langs alle vegger og gjennomføringer. Plastfolie og fiberduk brettes opp mot kantlisten på vegg og gjennomføringer for å forhindre gjennomrenning og lekkasje.

Blanding
Maskinell legging: Hey’di Proplan® HP er beregnet for blanding med pumpebil og annet kraftig blandeutstyr for avrettingsmasse. Vannmengde se teknisk data.
Riktig vannmengde kontrolleres kontinuerlig med en flytprøve, flytevne etter Hey’di standard. Se teknisk data. Ved flytprøven skal det kontrolleres at massen er homogen og ikke ”skyter” vann som kan tyde på separasjon. Begynn alltid blandingen med en minimums mengde med vann og øk gradvis til riktig konsistens oppnås. For mye vann i massen reduserer fastheten og øker herdetiden betraktelig, i tillegg øker faren for separasjon, økt krymp og dårlig overflate. Temperaturen på den ferdigblandede massen bør være +10-25 °C. Ferdigblandet masse er bearbeidelig i ca. 20 min. ved en temperatur på +10-25 °C. Ferdigblandet masse vil være bearbeidelig betraktelig kortere ved for høy temperatur. Rengjør maskiner og utstyr for ferskt materiale godt med vann. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

Utførelse
Massen pumpes ut eller helles ut på underlaget i lengder/strenger. Hver ny lengde/streng legges litt inn i den forrige så raskt som mulig slik at massen hele tiden flyter samme vei. Under utlegging jevnes og bearbeides overflaten lett med en tannet stålsparkel, eller disser, for å oppnå en plan overflate. Tilpass lengder/strenger til blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse, normalt maks. 10 meter uten avgrensning. Den halvherdede massen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige justeringer. Etterjustering av herdet masse krever mekanisk sliping. Ved legging av fall reduser vannmengden slik at konsistensen blir med tregtflytende. Massen legges ut på det som skal være det høyeste punktet og la den sige ned mot det det som skal være det laveste punktet. Dra i massen med en bred sparkel fra lavt til høyt nivå til massen slutter å flyte. Der det er behov for mye fall, så bør dette gjøres i flere omganger.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) - Etterbehandling - Overdekking.
Før beleggning skal man alltid forsikre seg om at konstruksjonen er tilstrekkelig uttørket. Som veiledende verdi for konstruksjonens uttørking kan anbefalingene i Norsk Standard følges. Tørketid for Hey’di Proplan® HP se teknisk data. Den angitte tørketiden forutsetter et uttørkingsklima på ca. +20°C, 50% RF samt et visst luftombytte. For fuktømfintlige belegg som parkett og tregulv skal egnet fuktsperre brukes, følg leverandørens anvisninger. For å sikre at underlaget er lavalkalisk, så bør alle betong-underlag avrettes før overdekking med belegg. Ved bruk av avfuktere så vil avrettingsmassens naturlige svinn kunne økes betraktelig i forhold til oppgitte svinnverdier på grunn av for lav fuktighet i luften. Faren for utvikling av riss og sprekker økes. Unngå å utsette gulvoverflaten for trekk og direkte sollys under og i 3 dager etter utlegging. Foreligger det spesifikke krav til RF% i ferdig gulvkonstruksjon før overdekking med belegg anbefales det å kontakte Hey’di før valg av avrettingsprodukt tas.

Flytende Gulvkonstruksjoner
(på f.eks. plastfolie, fiberduk og trinnlyd)
Belastningskrav og påkrevet tykkelse må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle, men absolutte min tykkelse er 30 mm. Vær oppmerksom på at der avrettingsmassen blir liggende utildekket over lengre tid utover den nødvendige tørke-prosessen så øker risikoen for svinnriss og kantreisning. Ved høyere temperatur og lavere RF % øker risikoen. Dersom kantreisning oppstår anbefales det å tildekke avrettingsmassen med plastfolie for å utjevne fuktprofilen i avrettingsmassen slik at kantreisningen går tilbake. På flater større enn 30 m2 der det skal sikres mot riss-/sprekkdannelser anbefales det å bruke sveiste kamstålnett, med tråddiameter på min. 5 mm og trådavstand på maks. 150 mm. Stålarmeringsnettet skal løftes opp i avrettingen under legging. Det optimale er om armeringsnettet ligger midt i massen. Normale svinnriss er ikke en reklamasjonsgrunn. Riss forekommer på grunn av for lang uttørking, ugunstig uttørkingsforhold, belastninger under byggeperiode samt arealets rominndeling. Gjennomgående riss bør fylles helt opp med f.eks. injeksjonsepoxy. Deretter vil sliping og/eller flekksparkling være nødvendig før legging belegg. Andre overflateriss vurderes utbedret etter hva slags type overflatebelegg som skal legges.

Avretting om vinteren
Avrettingsmassens utherding er avhengig av at den får fordampe ut overskuddsvannet de første dagene etter utlegging. Det er derfor viktig at fuktigheten luftes ut, eller at det settes inn en avfukter der byggene er for tette. En masse som herder ved for høy fuktighet i lokalet vil herde dårligere noe som vil gi seg utslag i en hvit utfelling på overflaten samtidig som den vil virke mørk og fuktig under utfellingen. Vær også obs på at fyring med gass (propanfyring) øker mengden med CO2 og vanndamp i det oppvarmede lokalet. Denne typen oppvarming vil nesten alltid gi en hvit utfelling på avrettingsmassen. Utfellinger må slipes bort før videre arbeider kan gjøres oppå avrettingen.

Diverse
Ved legging av flere sjikt skal det alltid primes mellom respektive sjikt. Vent min. 1 døgn ved +20°C og 50% RF før priming og kontroller at overflaten er tilstrekkelig tørr til å absorbere primeren inn i underlaget. Blandingsforhold på nylagt avrettingsmasse: Hey’di Pro Primer utspedd i forhold 1:5 med vann (primer:vann). For fuktømfin-telige fliser, type naturstein bør RF% i underlag og avrettingsmasse være under 90% RF før legging av belegg. Ved tilførende fukt eller der avrettingsmassen kommer til å bli utsatt for høye fuktnivåer over lengre tid, ta kontakt med Hey’di før valg av materiale.

Gulvvarme
Hey’di Proplan® HP er godt egnet til innstøping av gulvvarme, både elektrisk og vannbåren. Elektrisk gulvvarme må være helt avslått min. 2 døgn før til min. 1 uke etter utlegging av avrettingsmassen. Ved flislegging bør gulvvarme ikke slås på før 28 døgn etter fuging av flisene. Vannbåren gulvvarme kan være påslått med omgivende temperatur ved utlegging av avrettingsmassen. Ca. 1 uke etter utlegging kan temperaturen økes gradvis til ønsket driftstemperatur. Vær oppmerksom på å tilse at Hey’di Proplan® HP får tørke ut tilstrekkelig før legging av belegg.

Sikkerhetsforskrifter
Les alltid gjeldende, siste oppdaterte sikkerhetsdatablad. Bruk personlig beskyttelsesutstyr som hansker, støvmaske og vernebriller da produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann kan virke aggressivt mot hud og slimhinner i øyne, nese og svelg. Følg byggeplassens sikkerhetsforskrifter. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer, og herdet materiale utgjør ingen kjent fare for helse og miljø.

Ansvar
Hey’di er en produktleverandør og informasjonen som er gitt i dette produktdatabladet baseres på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktets bruk og egnethet. Ovenstående informasjon må således betraktes som retningsgivende. Bruker har ansvaret for å forsikre seg om at produktet er egnet for til-siktet anvendelse. Bruker står ansvarlig dersom produktet blir brukt til andre formål enn anbefalt og/eller ved feil blanding og utførelse. Hey’di står til rådighet for råd- og veiledning i bruk av våre produkter.

1 mm = 1,8 kg/m² (18 % vann)

Hey'di Proplan HP, Bulk
Hey'di-varenr:
20912
Nobbnr:
GTIN:
Pakning:
Bulk
Hey'di Proplan HP 20 kg
Hey'di-varenr:
9372
Nobbnr:
GTIN:
7054150093729
Pakning:
20 kg sekk
Materialforbruk: 1 mm = 1,8 kg/m² (18 % vann)
Kornstørrelse (Dmax): < 1 mm
Minimum sjikttykkelse: 10 mm
Maksimum sjikttykkelse: 50 mm
Vanntilsetning: ca. 18 %
Temperatur i luft og underlag: +10-20 °C
Brukstid: Ca. 30 min
Gangbar etter: 2-4 timer
Beleggbar etter: 1 døgn/cm, ved ca. +20 °C og 50 % relativ fuktighet.
Trykkfasthetsklasse: C30 i ht. EN 13813
Trykkfasthet etter 28 døgn: Middelverdi > 35 N/mm² (MPa) i ht. EN 13892-2
Bøyestrekkfasthetsklasse: F7 i ht. EN 13813
Bøyestrekkfasthet etter 28 døgn: Middelverdi > 9 N/mm² (MPa) i ht. EN 13892-2
Svinn etter 28 døgn: < 0,04 mm/m i ht. EN 13454-2
Heftfasthet til primet betong: >1,5 N/mm² (MPa)
Flytevne (Hey'di Flytring 67x30mm): 190-210 mm
Brannklasse A1
pH i herdet materiale: Ca. 11
Miljøsertifikat: EPD (tredjepartsverifisert miljøvaredeklarasjon)
Deklarasjonsnummer: NEPD-6830-6127-NO
Forpakning: 20 kg sekk | Bulk