Hey'di Spesialprimer Xtra

Løsemiddelfri vannbasert primer, beregnet for ikke sugende underlag innendørs.

Produktbeskrivelse

Hey’di Spesialprimer Xtra er en løsemiddelfri, vannbasert primer basert på styrene/butadiene, spesielt beregnet for ikke sugende underlag innendørs. Hey’di Spesialprimer Xtra skal alltid påføres ufortynnet.

Lagring
Lagres tørt og frostfritt. Pakning 3 kg spann.

 

Hey’di Spesialprimer Xtra benyttes som primer på alle ikke sugende underlag innendørs, keramiske fliser, naturstein, metall m.m., før utlegging av Hey’di avrettingsmasser eller flislim. NB! Skal ikke benyttes på sementbaserte underlag. Utendørs anbefales gysing med Hey'di Heft, dette gjelder også metalloverflater innendørs som utsettes for fuktighet.

Forbehandling
Underlaget skal være rengjort og fritt for løse partikler, støv, fett, bonevoks m.m., og tørt. Eventuell svak overflate må fjernes mekanisk. Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom +10 og +25 °C. Laveste temperatur er +6 °C,
dette gjelder også underlaget.

Bruksmåte
Rør om i spannet før bruk. Hey’di Spesialprimer Xtra påføres ufortynnet med rull, kost eller pensel, unngå dammer og fordel primeren jevnt over hele flaten. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid
Minimum 1 time ved +15 °C og 50 % relativ fuktighet. Ved lavere temperatur og høyere luftfukthet kan tørketiden bli forlenget med flere timer.

Minimum 150 gr pr. m².

Hey'di-varenr:
265
Nobbnr:
50810514
GTIN:
7054150002653
Pakning:
3 kg spann
Densitet: 1,3 g/cm
pH: 8
Viskositet: 2000 mPa·s
Tørrstoffinnhold: 65 %
Tørketid: min. 1 time

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet er vurdert ikke merkepliktig.

Inneholder: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on og 2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1),1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, 2-Metyl-2H-isotiazol-3-on.
Kan gi en allergisk reaksjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn.