Hey'di Proplan® Fin, bulk

- Meget gode flytegenskaper - For tynne sjikt - Gir et plant underlag klart for de fleste belegninger - Lavalkalisk - Lave emisjonsnivåer - Raskt tørkende - For innendørs bruk - Lavt CO2-fotavtrykk

Produktbeskrivelse

Hey’di Proplan® Fin er en raskttørkende sementbasert, selvutjevnende pumpbar avrettingsmasse til gulv. Materialet krever en lett mekanisk bearbeiding med en tannet sparkel for å gi en overflate som egner seg for de fleste typer gulvbelegninger. Hey’di Proplan® Fin kan legges i sjikttykkelser fra 3 mm til 30 mm. Hey’di Proplan® Fin er fuktskadestabilt, men egner seg ikke til å ligge i vedvarende fuktighet. Produktet har EPD godkjenning, er CE-merket og klasset som CT-C25-F6 i ht. EN 13813.
Angitt minimum sjikttykkelse på 3 mm refererer til lokale høye punkter (mindre topper på underlaget). Anbefalt sjikttykkelse på større flater som er relativt plane er ca. 8 mm for et optimalt resultat.

Hey’di Proplan® Fin er en finavrettingsmasse som anbefales til bruk innendørs både ved nybygg og renovering av boliger, kontorer og offentlige bygg. Hey’di Proplan® Fin kan legges med vedheft på alle stabile underlag før legging av de fleste belegningstyper, for eksempel gulvbelegg, parkett, tekstilbelegg eller fliser. Hey’di Proplan® Fin er ikke beregnet som et eget slitesjikt, og må tildekkes med egnet belegg så snart forholdene ligger til rette for det. Før legging av belegg skal avrettingssjiktet forbehandles (for eksempel ved lettsliping, rengjøring, priming) i ht. beleggleverandørens anvisninger.

Forarbeid - Underlag
Generelt anbefales det at underlaget nivelleres før utlegging av avrettingsmassen. Det anbefales å bruke nivåpinner for å markere riktig høyde. Dette gir et mer effektivt forbruk samtidig som evt. høy- og lavpunkter fanges opp. Overflaten må være fri for løse partikler, sementhud, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften. Underlaget bør om nødvendig bearbeides mekanisk med f.eks. blastring, fresing eller sliping. Svake og sviktende underlag må fjernes i sin helhet. Underlagets strekkfasthet skal være >1,0 N/mm2 (MPa). Før legging støvsuges underlaget, og det tettes nøye for å unngå lekkasjer. Avgrens leggeetapper med stengelist. Pass på å tette nøye rundt sluk og avløp slik at disse ikke tettes igjen ved sparkling. Sugende underlag som betong primes med Hey’di Pro Primer i forholdet 1 del Hey’di Pro Primer til 3 deler vann. For øvrige underlag følg anvisningene i produktdatabladet til Hey’di Pro Primer. Primeren skal ha tørket og dannet film før utlegging av Hey’di Proplan® Fin. Tar det mer enn 3-4 timer for primeren å tørke og danne en film kan det være risiko for dårlig uttørking. Temperatur i luft og underlag skal være mellom +10 °C og + 25 °C både under priming og under legging av avrettingen. Vær oppmerksom på at underlaget er tilstrekkelig tørt i hele tverrsnittet, fortrinnsvis under 85% RF, og at det ikke er mulighet for oppadstigende fukt. Det er nødvendig med litt ventilasjon og et visst luftombytte på arbeidsstedet, men vinduer og andre åpninger bør være tilstrekkelig dekket igjen før, under og etter sparkling for å unngå trekk og direkte sollys Sekker bør være romtemperert før utlegging. Sterkt nedkjølt materiale medfører en risiko for at produktets plastifiserende stoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen. Dette kan medføre at massen får dårligere flyt en angitte flytverdier. Det skal uansett ikke tilsettes mer vann enn maks vannmengde. For høy temperatur i massen kan medføre en kortere bearbeidingstid og for rask størkning.

Utblanding - Bruksmåte
Håndlegging: Bland i blandekar eller mikser. Ved større arealer bør flere sekker blandes samtidig. Hey’di Proplan® Fin blandes med 4,4 liter vann pr. 20 kg sekk. Hell først en del av blandevannet i blandekaret og tilsett deretter Hey’di Proplan® Fin. Hell i resten av blandingsvannet og bland sammen til en homogen og klumpfri lettflytende masse. Bland med egnet blandedrill med propell- eller turbinvisp i min. 2 minutter.
Maskinell legging: Hey’di Proplan® Fin er beregnet for blanding med pumpebil eller annet kraftig automatisk blandeutstyr for avrettingsmasse. Vannmengden stilles inn på maks. 20% vanninnhold. Riktig vannmengde kontrolleres kontinuerlig med en flytprøve, se flytevne etter Hey’di standard i tabell under. Ved korrekt vanninnhold skal utflyten være 230-245 mm med Hey’di flytring (67x30 mm). Ved flytprøven skal det kontrolleres at massen er homogen og ikke “skyter” vann som kan tyde på separasjon. Begynn alltid blandingen med en minimumsmengde med vann og øk gradvis til riktig konsistens oppnås. For mye vann i massen reduserer fastheten og øker herdetiden betraktelig, i tillegg øker faren for separasjon, økt krymp og dårlig overflate. Temperaturen på den ferdigblandede massen bør være +10-25°C. Ferdigblandet masse er bearbeidelig i ca. 20 min. ved en temperatur på +10-25°C. Ferdigblandet masse vil være bearbeidelig betraktelig kortere ved for høy temperatur. Rengjør maskiner og utstyr for ferskt materiale godt med vann. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

Utførelse
Massen pumpes ut eller helles ut på underlaget i lengder/strenger. Hver ny lengde/streng legges litt inn i den forrige så raskt som mulig slik at massen hele tiden flyter samme vei. Under utlegging jevnes og bearbeides overflaten lett med en bred stålsparkel. Tilpass lengder/strenger til blandepumpens kapasitet og sjikttykkelse, normalt maks. 10 meter uten avgrensning. Den halvherdede massen kan lett formes eller skjæres, vent derfor ikke for lenge med nødvendige justeringer. Etterjustering av herdet masse krever mekanisk sliping.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) - Etterbehandling - Overdekking
Før belegning skal man alltid forsikre seg om at konstruksjonen er tilstrekkelig uttørket. På tørt underlag tar det ca. 1-3 døgn for Hey’di Proplan® Fin, avhengig av sjikttykkelse, å tørke ned til 90% RF for å bli beleggbar: 1 døgn pr. cm. Overflaten er da tilstrekkelig herdet for at belegg skal kunne limes til overflaten. Den angitte tørketiden forutsetter et uttørkingsklima på ca. +20°C, 50 % RF samt et visst luftombytte. For fuktømfintlige belegg som parkett og tregulv skal egnet fuktsperre brukes, følg leverandørens anvisninger. For å sikre at underlaget er lavalkalisk, så bør alle betongunderlag avrettes før overdekking med belegg. Ved bruk av avfuktere så vil avrettingsmassens naturlige svinn kunne økes betraktelig i forhold til oppgitte svinnverdier på grunn av for lav fuktighet i luften. Faren for utvikling av riss og sprekker økes. Unngå å utsette gulvoverflaten for trekk og direkte sollys under og i 3 dager etter utlegging. Foreligger det spesifikke krav til RF% i ferdig gulvkonstruksjon før overdekking med belegg anbefales det å kontakte Hey’di før valg av avrettings-produkt tas.

Avretting om vinteren
Avrettingsmassens utherding er avhengig av at den får fordampe ut overskuddsvannet de første døgnene etter utlegging. Det er derfor viktig at fuktigheten luftes ut. En avrettingsmasse som herder ved for høy fuktighet de første døgnene vil herde dårligere noe som vil gi seg utslag i hvit utfelling på overflaten samtidig som den vil virke mørk og fuktig under utfellingen. Vær også oppmerksom på at fyring med gass (propanfyring) øker mengden med CO₂ og vanndamp i det oppvarmede lokalet. Denne typen oppvarming vil nesten alltid gi en hvit utfelling på avrettingsmassen. Ut-fellinger må slipes bort før videre arbeider kan gjøres oppå avrettingen.

Diverse
Ved legging av flere sjikt skal det alltid primes mellom respektive sjikt. Vent min. 1 døgn ved +20°C og 50 % RF før priming og kontroller at overflaten er tilstrekkelig tørr til å absorbere primeren inn i underlaget. Blandingsforhold på nylagt avrettingsmasse: Hey’di Pro Primer utspedd i forhold 1:5 med vann (primer:vann). For fuktømfintelige fliser, type naturstein bør RF % i underlag og avrettingsmasse være under 90 % RF før legging av belegg. Ved tilførende fukt eller der avrettingsmassen kommer til å bli utsatt for høye fuktnivåer over lengre tid, ta kontakt med Hey’di før valg av materiale.

Sikkerhetsforskrifter
Les alltid gjeldende, siste oppdaterte sikkerhetsdatablad. Bruk personlig beskyttelsesutstyr som hansker, støvmaske og vernebriller da produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann kan virke aggressivt mot hud og slimhinner i øyne, nese og svelg. Følg byggeplassens sikkerhetsforskrifter. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer, og herdet materiale utgjør ingen kjent fare for helse og miljø.

Ansvar
Hey’di er en produktleverandør og informasjonen som er gitt i dette produktdatabladet baseres på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktets bruk og egnethet. Ovenstående informasjon må således betraktes som retningsgivende. Bruker har ansvaret for å forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Bruker står ansvarlig dersom produktet blir brukt til andre formål enn anbefalt og/eller ved feil blanding og utførelse. Hey’di står til rådighet for råd- og veiledning i bruk av våre produkter.

1 mm = 1,6 kg/m2, 5 mm = 8,0 kg/m2, 10 mm = 16 kg/m2

Proplan Fin, Bulk
Hey'di-varenr:
20901
Nobbnr:
GTIN:
Pakning:
Bulk
Materialforbruk: 1 mm = 1,6 kg/m2, 5 mm = 8,0 kg/m2, 10 mm = 16 kg/m2
Våt densitet: Ca. 2000 kg/m3
Herdet densitet: Ca. 1850 kg/m3 herdet og tørket materiale
Kornstørrelse (Dmax): < 0,5 mm
Minimum sjikttykkelse: 3 mm
Maksimum sjikttykkelse: 30 mm
Vanntilsetning: 22 %
Temperatur i luft og underlag: +10-25 °C
Brukstid: Ca. 30 min
Gangbar etter: 2-4 timer
Beleggbar etter: 1-3 døgn, ved ca. +20°C og 50% relativ fuktighet
Trykkfasthetsklasse: C25 i ht. EN 13813
Trykkfasthet etter 1 døgn: Middelverdi > 14 N/mm² (MPa) i ht. EN 13892-2
Trykkfasthet etter 28 døgn: Middelverdi > 28 N/mm² (MPa) i ht. EN 13892-2
Bøyestrekkfasthetsklasse: F6 i ht. EN 13813
Bøyestrekkfasthet etter 28 døgn: Middelverdi > 6,5 N/mm² (MPa) i ht. EN 13892-2
Svinn etter 28 døgn: < 0,4 mm/m i ht. EN 13454-2
Heftfasthet til primet betong: > 1,0 N/mm² (MPa)
Brannklasse: A1
pH i herdet materiale: Ca. 11
Flyteevne etter Hey’di standard: 230-245 mm (flytring 67x30 mm)
Lagring: 6 måneder fra produksjonsdato i ubrutt forpakning i tørre rom
Forpakning: Bulk
Miljøsertifikat: EPD (tredjepartsverifisert miljøvaredeklarasjon) Deklarasjonsnummer: 50208
Klimapåvirkning (CO2-avtrykk) 0,1874 kg/kg tørt pulver i ht. EPD A1-A3