Hey'di Expand

Ekspanderende og utfyllende sementbasert tørrmørtel til innfesting av metallgjenstander i betong og fjell.

Produktbeskrivelse

Hey’di Expand er en ekspanderende og utfyllende sementbasert tørrmørtel. Hey’di Expand ekspanderer i plastisk fase med 1-3 % slik at maksimal styrke og utfylling oppnås uten at dette medfører noen sprengvirkning.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.

Hey’di Expand benyttes til innstøping av bolter og forankring av metallgjenstander i betong og fjell, og til understøpsarbeider. Temperatur skal ligge mellom +5 og +25 °C, dette gjelder også underlaget. Hey’di Expand leveres også i en frostfri variant som kan brukes helt ned til -20 °C.

Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler, ren, støv og fettfri. I varmt vær eller på sterkt sugende underlag anbefales forvanning men unngå fritt vann på flaten/hullet.
 
Utblanding
Hell først rent vann i blandekaret deretter Hey’di Expand, 3,2 liter til en 20 kilo sekk. Blandingstid minimum 2 minutter til homogen masse.
 
Bruksmåte - Understøp
Ved understøp av mindre gjenstander helles massen direkte fra blandekaret. Hell fra en side, massen vil flyte helt ut. Større arbeider utføres best ved å pumpe massen. Dersom form benyttes, må denne lages av ikke sugende materialer og gjøres helt tett, og med litt overhøyde p.g.a. massens ekspansjon. En trakt kan bygges på den ene siden for ihelling av massen. Blanding og utstøping må skje kontinuerlig. Formen må ha 10-20 mm klaring på sidene slik at vibrering kan gjøres med et armeringsjern e.l. for å få ut alle luftlommer. Anvendes pumpe plasseres slangen midt i formen slik at massen flyter til alle sider. Støpetykkelse fra 10 til 150 mm. Ved tykkere utstøping kan det iblandes inntil 30 % støpegrus - max. kornstørrelse 8 mm. Redskap rengjøres med vann.
 
Bruksmåte - Forankring
Massen helles direkte fra blandekaret. Hullet må ha en diameter på minimum 15 mm større enn gjenstanden som skal festes, max. 50 mm. Bruk et armeringsjern e.l. til å stake i massen så all luft forsvinner.
 
Brukstid
Utblandet masse må brukes innen ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen begynner å størkne. Etter utstøping bør overflaten ettervannes i noen dager eller påføres membranherder eller dekkes til med plastfolie.
 

20 kilo Hey’di Expand gir ca. 10 liter masse.

Hey'di Expand 20 kg
Hey'di-varenr:
1621
Nobbnr:
60101870
GTIN:
7054150016216
Pakning:
20 kg säck
Vanntilsetting: 3,2/20 kg
Materalforbruk: 1,8 kg/l
Største kornstørrelse: 3 mm
Støpetykkelse: 10-150 mm
Testing etter EN 1504-3:
Egenskaper
Testmetode
Krav etter
EN 1504-3-R4
Målte verdier
Trykkfasthet (MPa) EN 12190 >45 MPa
1 døgn: >20 MPa
7 døgn: >45 MPa
28 døgn: >60 MPa
E-modul (MPa) EN 13412 >20.000 22.300
Heft til betong (MPa) EN 1542 >2,0 >2,0 MPa
Tilbakeholdt 
Krymp/Ekspansjon (MPa)
EN12617-4 >2,0 >2,0 MPa
Kloridion innhold EN 1015-17 <0,05 %
<0,05 % (utregnet verdi)
Det er ikke utført test for å måle karbonatiseringsbremsende egenskaper (EN 13295).

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke etsende på hud og øyne. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.