Hey'di Mur og Pussmørtel M5

Tørrmøtel til muring og pussing av vegg, inne og ute.

Produktbeskrivelse

Hey'di Mur og Pussmørtel M5 er laget av sement, gradert sand (0-2 mm) og tilsetningsstoffer og benyttes til muring og pussing inne og ute på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong, og til reparasjonsarbeider.

Lagring
Lagres tørt i inntil 1 år.

 Hey'di Mur og Pussmørtel M5 benyttes til muring og pussing inne og ute på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong, og til reparasjonsarbeider.

Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sår og skader sårflikkes. Tørre, sugende underlag forvannes, men unngå vannfilm. For å sikre pussen god heft til underlaget kan veggen grunnes dagen i forveien ved at en ekstra bløt mørtel iblandet Hey'di KZ kastes eller kostes på veggen i et 1-2 mm sjikt. Forhold Hey’di KZ : vann 1:3.

Utblanding
Utblanding foretas med tvangs- eller frittfallsblander og blandes i min 5 min. max. 10 min. Mindre mengder kan blandes med kraftig drill og visp. Hey'di Mur og Pussmørtel M5 blandes med vann til en smidig mørtel ca. 3,3-3,6 liter pr. 25 kilo sekk, juster vannmengden i forhold til oppgaven. Hey'di KZ tilsettes blandevannet der man ønsker ekstra smidig mørtel. Forhold Hey'di KZ : vann 1:5. Blandetid skal ikke overstige 10 minutter. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann. Benytt Hey'di Frost KF i blandevannet ved temperaturer ned mot null og i kuldegrader.

Bruksmåte
Mørtelen trekkes på med stålbrett eller kastes ut med murskje i tykkelser inntil 15 mm. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med filsbrett eller kost, når pussen har satt seg. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. Unngå å påføre pussen på varm mur eller i sterkt solskinn. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter at pussen har herdet. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid
Ca. 1 døgn.

Puss: ca. 1,8 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse
Oppmuring tegl: ca. 80 kg pr. m²
Oppmuring lettklinker 25 cm : ca. 18 kg pr. m²
Hey'di-varenr:
1721
Nobbnr:
44478904
GTIN:
7054150017213
Pakning:
25 kg sekk

Mørtelen tilfredsstiller krav til tørrmørtel i NS-EN 998-2. Klasse M5.

Mørtelklasse: M5(NS-EN 998-2)
Vanntilsetning: ca. 3,3 - 3,6 l/25 kg
Våt densitet: 1,7 - 1,8 kg pr. ltr.
Største kornstørrelse: 2 mm
Brukstid: ca. 2 timer
Trykkfasthet, 1 døgn: > 3 MPa
                    7 døgn: > 7 MPa
                  28 døgn: > 9 MPa
Brannklasse: A1 (EN 13501-1)

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Produktet er i følgende brosjyrer