Epoxylim

Hey'di Rett i Sprekken

Tyntflytende epoxy til sprekkfylling.

Hey'di Bolt fast

Sterk forankring. Støpemasse og lim på epoxybasis. To-komponent.