Salg- og leveringsbetingelser

LEVERINGSBETINGELSENE
Disse salgs- og leveringsbetingelser er å anse som en del av enhver bestilling eller ethvert anbud eller tilbud om leveranser av varer fra Hey’di AS. Avvik fra disse betingelser til fordel for kunde, krever skriftlig tillatelse fra korrekt fullmektig i Hey’di AS. Dersom enkelte bestemmelser i leveringsbetingelsene blir satt til side, skal de øvrige bestemmelser gjelde uavkortet. 

Alle henvendelser kunden vil rette til Hey’di AS med bakgrunn i disse betingelser, avtale om levering av produkter eller leveransen, skal stiles til Hey’di AS,
heydi@heydi.no Kjøpsloven gjelder der denne avtale ikke regulerer forholdet. Dersom et produkt er spesialdesignet for kunde eller prosjekt, vil kjøpsloven ikke kunne gjøres gjeldende.

Der hvor denne avtalen ikke regulerer forholdet, gjelder NS 8409. Kjøpsloven kommer bare til anvendelse på forholdet, dersom forholdet ikke reguleres av avtalen eller NS 8409

LEVERANSEN
Hey’di AS’ leveringsforpliktelse fremgår av tilbud/avtale/ordrebekreftelse (med eventuelle vedlegg). Varer kan utgå fra varesortimentet og således utgå fra krav til leveranse. Forsinkelse i produksjon kan forekomme.

All levering skjer ”ex works” (varene opplastet) fra Hey’di AS’ anlegg, dersom ikke annet er avtalt.

Varer som omfattes av leveransen fremgår av følgeseddel. Kunden/kundens transportør må straks kontrollere at det er samsvar mellom bestilling og følgeseddel. Ved kjøp av avrettingsmasser, er det et krav til at benyttet produkt inspiseres umiddelbart etter mottak og etter legging. Eventuelle feil med massen skal meldes skriftlig til Hey’di AS, og inneholde bilder av mangelen samt en rapport om prosjektets art, utførelsesdato, navn på utlegger og rapport om underlag osv. Tidspunkt for en eventuell synlig mangelsvurdering, er senest etter 2 døgn etter produktets normale herdingstid. Normale herdetid er basert på de forhold som er beskrevet i produktdatablad og vil variere basert på lokalets beskaffenhet/avlufting/temperatur /fuktighet m.m. Ved reklamasjon om herdetid, kreves målinger av massen samt målinger av luft, se ellers produktdatablad. Mislighold av reklamasjonsplikter, medfører at kjøpers rettigheter tilsidesettes og annulleres i forhold til reklamasjonsrettigheter og eventuell erstatningsplikt. Hey’di AS er ikke ansvarlig for direkte tap som følge av mangler med varen, transport av varen, forsinkelse av varen, sikkerhetsmangel m.v med mindre tapet er voldt med grov uaktsomhet eller forsett fra oppdragstagers side.
Hey’di AS er under ingen omstendighet ansvarlig for indirekte tap som følge av mangel med produktet, underlaget/overlaget, leggingen, transporten, forsinkelse mv. Varen inneholder, og har de egenskaper som fremkommer av produktdatablad og sikkerhetsdatablad. Det er et krav om å følge produktets skriftlige veiledning. En eventuell muntlig veiledning kan ikke senere benyttes som en eventuell erstatningsmessig begrunnelse mot Hey’di AS.
Dersom transportør/entreprenør ikke rengjør bulkbiler tilstrekkelig før henting av avrettingsmasse, har Hey’di AS ingen erstatningsplikt for eventuelle fremtidige skader. Transportør/entreprenør plikter å rengjøre bulkkjøretøy før henting av ny avrettingsmasse hos Hey’di AS

RETUR
Retur mottas kun når dette er avtalt på forhånd og inntil 90 dager etter at varen er levert. Kunden betaler returfrakt. Kurante varer krediteres med 60 % av fakturert verdi. Varer som er spesialprodusert, eller som ikke lagerføres, tas ikke i retur. Kostnader knyttet til destruksjon, inklusive emballasje og frakt, vil bli avkrevet ved retur som ikke er godkjent av Hey’di AS / Leverandør.

PRIS OG BETALING
Priser følger av den til enhver tid gjeldende prisliste og kan endres uten varsel med mindre det forefinnes en særskilt avtale mellom kunde og Hey’di AS.

I tillegg til varens pris betaler kunden eventuelle faktiske utlegg/kostnader til frakt og offentlige avgifter, herunder merverdiavgift, i henhold til de til enhver tid gjeldende satser og regler, dersom dette ikke er fastsatt i særskilt avtale. Avtalte rabatter bortfaller ved kjøp av brutt kartong. Godkjente returpaller faktureres separat, og er ikke inkludert i produktprisen. Leveranser faktureres etter egen avtale. Enkelte kunder må betale varer før levering. Oppdragsgiver kan ikke tilbakeholde beløp/motregne for levert vare/arbeid selv om det reklameres på varen/arbeidet eller at det er avgitt en reklamasjon for et forhold. Et slikt forhold må behandles som en reklamasjon i forhold til reklamasjons og erstatningsreglene i denne avtalen.

I henhold til avtalte prisvilkår mellom kunde og Hey’di AS, kan det pålegges fra Hey’di AS at kunder oversender revisorgodkjente regnskapsrapporter til Hey’di AS i de tilfeller Hey’di AS ønsker slike rapporter. Dersom Hey’di AS krever det, skal det avtales møter mellom kundens selskap, selskapets regnskapsfører, selskapets revisor og Hey’di AS. Hey’di AS har rett til å innhente all dokumentasjon som Hey’di AS finner nødvendig i forhold til privatrettslige avtaler samt offentligrettslige forhold rundt kunde, kunders aksjonærer (eiere hvis annet eierskap) og kundens ledelse. Hey’di AS kan ved betalingsmislighold, brudd på de til enhver tid vurderte kredittgrenser eller andre forhold som er av driftsmessig betydning for Hey’di AS, heve deler eller hele avtaleforholdet umiddelbart.

Alle leveranser faktureres netto pr. 30 dager regnet fra dato for mottatt leveranse. Etter forfall beregnes forsinkelsesrente.

REKLAMASJON
Reklamasjoner må skje straks etter leveranse / kontroll. Reklamasjonsansvaret følges av kjøpslovens regler, med mindre det er gitt strengere regler i dette dokument. For sen reklamasjon medfører at kunden mister retten til å påberope seg eventuelle påståtte mangler eller forsinkelse. Reklamasjonsreglene kan aldri bli lenger enn kjøpslovens regler. Et direktekrav kan aldri få et større vern enn det som følger av denne avtale mellom kunde og Hey’di AS.

MANGEL
Dersom levert vare ikke er i overensstemmelse med gjeldende produktspesifikasjon, foreligger en mangel, med mindre Hey’di AS har bekjentgjort et avvik.
Mindre mengdeavvik anses ikke som mangel. Kunden/operatøren/prosjekterende er selv ansvarlig for at varen passer til formålet. Brukerveiledninger og tekniske spesifikasjoner som er utarbeidet for produktet, skal følges for at man skal inneha et eventuelt reklamasjonskrav. Ved en reklamasjon på avrettingsmasser kreves det verifikasjon og bevis av målinger, herunder relativ fuktighet, avlufting, temperatur på underlag, temperatur i rom og temperatur ute ved lufting gjennom vindu/dør. Dette er forhold som bes opplyst til byggherre/totalentreprenør/andre entreprenører der dette synes naturlig. Slike målinger må utføres i henhold til korrekte standarder og etter god håndverkskikk for å kunne verifisere en gyldig reklamasjon. Uten slike forhold, kan man ikke gyldig reklamere på produktet og hevde en mangel. Riss i avrettingsmasse er normalt og er ikke et avvik i henhold til denne avtale.

ANSVAR FOR FEIL/MANGLER M.M.
Hey’di AS er ikke ansvarlig for skader, tap eller utgifter som følge av varens oppbevaring, bruk eller lignende og heller ikke for noen form for indirekte tap hos kunden, herunder tap som følge av driftsavbrudd, avsavn eller tap av fortjeneste fordi kontrakten med tredjemann bortfaller. Heller ikke tap som følge av tredjemanns kontraktsforpliktelser, erstattes. Hey’di AS’ ansvar er uansett begrenset til omlevering av varer som beviselig er beheftet med feil eller mangler.
Maksimal erstatning for omlevering er kr 200.000,- + mva. Beløpet gjelder pr kunde. Dersom prosjektet har hatt flere kunder som leverer varer fra Hey’di AS, gjelder likevel dette maksimale beløpet. Et prosjekt kan ha flere leveranser og er definert som et byggeprosjekt selv om prosjektet kan ha flere
rammetillatelser og inneholde flere konstruksjoner. Erstatningsansvaret for Hey’di AS utvides ikke selv om en representant for Hey’di AS har befart prosjektet. Hey’di AS kan ikke gjøres ansvarlig for noe forhold som har med annen bygningsmessig konstruksjoner å gjøre, eller samspill mellom konstruksjoner/stoffer eller bevegelser. Den samme begrensningen gjelder ved samspillet mellom forskjellige utførende. Ved forsinkelse gjelder samme vilkår, men med en
erstatningsbegrensning på kr 10.000,-.

Kunden skal holde Hey’di AS skadesløs i den utstrekning Hey’di AS pålegges ansvar overfor tredjemann for slik skade og/eller tap som Hey’di AS overfor kunden ikke svarer for i henhold til disse leveringsbetingelser. Erstatning for direktekrav kan ikke gjøres gjeldende utover de krav som fremkommer ovenfor.
Dette medfører at Hey’di AS kun kan ha et ansvar begrenset oppad til omlevering.

MANGLER UTENFOR HEY'DIS KONTROLL
Hey’di AS har ikke ansvar for de mangler eller forsinkelser som Hey’di AS hevder er utenfor Hey’dis kontroll. Med dette menes interne og eksterne produksjonshindringer, forsinkelser i leveranser, forsinkelser eller avbrudd i levering, manglende eller tilstrekkelige råvarer, byggetekniske hindringer, brann, IT-tekniske hindringer mv. Listen er ikke uttømmende. Denne bestemmelsen går utover force majeure begrepet.

Tvist skal prøve å løses i minnelighet. Dersom dette ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for domstolen ved avtalt verneting som er Lillestrøm Kommune.

PRODUKTANSVAR
Hey’di AS har et normalt produktansvar i henhold til Lov om produktansvar (produktansvarsloven) av 23.12.1988

PROSJEKTERINGSANSVAR
Hey’di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. Våre medarbeidere er således ikke prosjekterende og kunden må alltid rådføre seg med de som er utførende og prosjekterende for prosjektet. Den prosjekterende og utførende må alltid lese produktets datablad som beskriver hva produktet skal benyttes til. Hey’di AS har ikke ansvar for byggets/arealet underlag, forurensing, vannsøl, temperaturendringer eller vær. Veiledning fra ansatte i Hey’di AS er gitt på bases av det faktum som er oppgitt og er gitt uten vederlag. Veiledningen binder ikke Hey’di AS, da det er den
prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Hey’di AS er ikke erstatningsansvarlig for verken manglende/uriktig utførelse eller manglende/uriktig prosjektering/senere endringer i lokalet /arealets underlag/temperatursvingninger m.v.


Dokumentet er oppdatert pr 28.02.2022 og gjelder fra og med 01.03.22