Åpenhetsloven

Om Hey’dis plikter etter lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven).

Hey’di AS handler kun med land som har ratifisert menneskerettigheter menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

For ytterligere informasjon om ILO: https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

Selskapet har ikke politi- eller påtalemyndighet i de enkelte landene hvor leverandører har sin produksjon, og selskapet forholder seg derfor til at landene selv følger de konvensjoner som landene har ratifisert.

Selskapet utsender spørsmål til enkelte leverandører for å opprettholde aktsomhetsplikten i ovennevnte lov.

Selskapet utgir ikke informasjon og opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som kan være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningene angår jf i Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold § 6, 2 ledd bokstav d.

Når det gjelder en generell beskrivelse av virksomheten til selskapet, jf Åpenhetsloven § 5, 1 ledd, bokstav a, henviser til fanen «om Hey’di»

Se vår rapport - vedlegg

For mer informasjon se følgende linker: