Dokumentasjon Hey’di K10 og Hey’di Smøremembran

Produkter som er vesentlig for byggets konstruksjon, er underlagt å følge Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK forskriften). Membraner er vesentlig for byggverk, og skal da testes.

Produkter som er vesentlig for byggets konstruksjon, er underlagt å følge Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK forskriften). Membraner er vesentlig for byggverk, og skal da testes.

Norge er underlagt EUs Byggevareforordning og produktet kan da testes etter en felles europeisk standard. Teststandarden for membraner kalles ETAG 022 og produkter som tilfredsstiller en slik standard, kan selges i hele EU området. Hey’di K10 og Hey’di Smøremembran har gjennomgått og bestått en slik omfattende test og mottatt et produktsertifikat, kalt ETA (European Technical Assessment).

Ved at Hey’di K10 og Hey’di Smøremembran har en slik felles europeisk dokumentasjon (ETA), er dette produktet lov å selge i Norge og i resten av Europa.  Man kan også kjøpe en test fra SINTEF. En slik test kalles en TG (Teknisk Godkjenning). En slik test er ingen «godkjenning», men en frivillig test som også baseres på samme teststandard som ETAG022. Det finnes ingen «godkjente» og «ikke godkjente» byggeprodukter i Norge. Det finnes «testede» og «ikke testede» produkter.

Hey’di AS er et norsk selskap, men som også eksporterer varer i Europa, og må derfor ha tester som også omfatter resten av Europa og ikke bare Norge. Hey’di AS har derfor valgt å teste Hey’di K10 og Hey’di Pro Smøremembran etter den omfattende europeiske standard og prosedyre i henhold til standarden ETAG022.

Dokumentasjonen av Hey’di K10 og Hey’di Smøremembran, som forefinnes på selskapets hjemmesider, tilfredsstiller alle lov- og forskriftskrav som Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) § 14-2, kapittel 3 i Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK 10) og Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (Dok. Forskriften).

Kommuner, uavhengig kontrollører, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende kan derfor med sikkerhet benytte Hey’di K10 eller Hey’di Smøremembran og produktets dokumentasjon.

Hey’di AS